Huurvoorwaarden

Plaatsing

Elektriciteit | Om de in het verhuurcontract aangewezen springkastelen te kunnen gebruiken, dient steeds een elektriciteitsaansluiting van 220Volt, minstens 16A voorzien te worden tot aan de achterzijde van het springkasteel. De motor mag niet worden afgedekt en de luchttoevoer dient steeds gestrekt te blijven.

Locatie | Om schade aan de kastelen en onnodige kosten ten aanzien van de huurder te vermijden, behoudt de verhuurder het recht om de verhuur eenzijdig stop te zetten bij vaststelling van ongunstige ondergronden voor het plaatsen van een kasteel. Een springkasteel zal enkel worden opgebouwd op een vlakke oppervlakte, vrij van alle mogelijke scherpe objecten (steenslag, glas, …), bij voorkeur gras of zand. Bij de afmetingen van de kastelen zoals beschreven in de huurovereenkomst dient steeds een extra vrije meter rondom het kasteel en twee meter aan de achterzijde voorzien te worden voor een veilig verloop van de huurperiode.

Om een springkasteel te kunnen leveren, vragen wij een minimum doorgang van één meter. Schade aan gras/tuin/in het huis bij levering of ophaling van het springkasteel zijn niet te verhalen op de verhuurder.

 

Grondzeil | In elk geval is het gebruik van het bijgeleverde grondzeil verplicht.

Veiligheid

Verzekering | De huurder is niet verplicht een verzekering af te sluiten gedurende de huurperiode, maar kan dit uiteraard wel. De verhuurder is BA verzekerd tijdens plaatsing en afbraak alsook wanneer er iets gebeurt dat duidelijk veroorzaakt werd door ons materiaal doch tijdens correct gebruik.

 

Toezicht | Gebruik van het verhuurde springkasteel is enkel mogelijk onder toezicht van een volwassene. Het is verboden het springkasteel te betreden met schoeisel of met scherpe of hete voorwerpen. Het is tevens verboden aan de muurtjes en de dwarsbalken te hangen of erop te klimmen en met eetwaren, snoepgoed of drank het springkasteel te betreden. Het springkasteel is niet toegankelijk voor kinderen jonger dan 3 jaar of ouder dan 16 jaar. Dieren zijn niet toegelaten op het springkasteel. Deze beperkingen zijn niet limitatief opgesomd.

Verantwoordelijkheid

De huurder staat in voor de bewaking en de bewaring van het gehuurde materiaal. Het gehuurde materiaal blijft ten alle tijden eigendom van de verhuurder. Na de opbouw voert de huurder een controle uit op de staat van het kasteel en gaat de klant akkoord met de staat waarin het materiaal zich bevindt. Door geen schriftelijke opmerkingen aan de huurovereenkomsten toe te voegen, erkent de huurder uitdrukkelijk dat hij zich van de goede staat en de werking van de gehuurde goederen heeft vergewist en het gebruik ervan op de hoogte is.

 

Alle schade anders dan normale slijtage, zullen na voorlegging van een schadebestek door de verhuurder steeds doorgerekend worden aan de huurder. Eventuele reinigingskosten veroorzaakt door abnormaal gebruik zullen tevens worden doorgerekend aan de huurder (reiniging is forfaitair 45€).             

 

In geval van niet of laattijdige levering zal de klant geen enkele schadevergoeding kunnen eisen van de verhuurder.

Weersomstandigheden

Regen en wind | Ook bij ongunstige weersomstandigheden (hevige regen, wind, storm, …) staat de huurder in voor het gehuurde materiaal. De huurder dient aldus in geval van gevaar voor het gehuurde materiaal de nodige maatregelen te treffen om de veiligheid te waarborgen en het materiaal en zijn omgeving te vrijwaren voor eventuele schade. Het springkasteel dient te allen tijde opgeblazen te blijven bij regen. Eenmaal er hevige wind aan te pas komt, of wanneer het begint te onweren, moet het springkasteel afgelaten worden.

Indien het springkasteel omwille van stormweer niet opgeblazen kan blijven, dient allereerst het water af te lopen vooraleer het kasteel af te laten, vervolgens torens en muren naar binnen plooien om dan het springkasteel in twee te plooien waarbij de linkse kant over de rechtse wordt gelegd en de grondzijde daardoor naar boven komt te liggen.

 

Slechtweergarantie | Op springkastelen hanteren wij onze slechtweergarantie wat betekent dat uiterlijk tot drie uur voor het afgesproken levermoment de huurovereenkomst kosteloos kan worden opgezegd indien er slecht weer (hevige regen en/of wind) voorspeld wordt. De reeds betaalde geldsommen zullen in dat geval worden teruggestort.

 

Springkastelen met dak of regenzeil bieden geen garantie op waterdicht springen.

Betaling

Betaling | De reservatie van uw springkasteel is pas definitief na ondertekening van deze huurovereenkomst. Het verschuldigde bedrag dient uiterlijk 3 werkdagen voor de verhuur betaald te worden op het rekeningnummer BE61 0689 3362 4017 met uitdrukkelijke vermelding van uw naam en factuurnummer, of met gepast cash bij levering.

 

Transportkost | Naast de huurprijs kan ook een transportkost van €0,50/km worden aangerekend. Bij opdrachten binnen een straal van 15km worden geen transportkosten aangerekend. Bij opdrachten verder dan 15km, zal voor alles buiten de straal van 15km een transportkost per kilometer worden aangerekend. De afstand wordt berekend met Google Maps vanaf Grootzand 22, 9200 Dendermonde. Opgelet: er worden vier ritten in rekening gebracht: heen en terug, voor zowel levering als ophaling.

 

Waarborg | Voor alle springkastelen dient ten laatste bij levering €100 waarborg overgemaakt te worden aan de verhuurder. Wanneer de springkastelen in goede en nette staat worden opgehaald, zal deze €100 opnieuw worden overgemaakt aan de huurder binnen de 14 dagen.

Wanneer de verhuurder zelf voor een toezichter zorgt, dient deze waarborg niet betaald te worden.

Klachten/betwistingen

Eventuele klachten dienen binnen de vijf dagen per aangetekend schrijven na in ontvangst name van de levering aan de verhuurder bekend te worden gemaakt. Alle geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien, zullen aan de bevoegde rechtbanken van het arrondissement Dendermonde worden overgemaakt.